Obavijesti i oglasi

alt


alt


alt


SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU I PROSTORA

Grupa Boljana u suradnji s tvrtkom K.E.M. d.o.o. pokrenuli su inicijativu nabave i prodaje Alcosan dezinfekcijskih sredstava za sve otočane kojima je to potrebno za poslovnu i vlastitu upotrebu. Dostupni su proizvodi manjih (0,2l/0,5l/1l) i većih pakiranja (5l/10l) za dezinfekciju ruku i prostora (raznih površina poput kuhinja, kupaonica, podova, a siguran je i za dezinfekciju dječjih igračaka, mobitela i ostale opreme). Dezinfekcijska sredstva su provjerene kvalitete, spremna za upotrebu bez pripreme i odobrena od straneMinistarstva zdravstvai trenutnog ministra zdravstva Vilija Beroša koji je potpisnik da je proizvod siguran za upotrebu u javnom zdravstvu i domaćinstvima. Uz proizvod, a kao garanciju kvalitete, zainteresirani imaju mogućnost dobiti i sigurnosno-tehnički list i rješenje Ministarstva zdravstva.Sredstva su na alkoholnoj bazi te njegov udio iznosi minimalno 70%.Primaju narudžbe fizičkih osoba (iznajmljivača apartmana i za vlastite potrebe) te velikih i malih poslovnih subjekata (ugostiteljskih objekata, obrta, salona itd.), a moguća je dostava do vaših vrata. Narudžbe i dostave moguće su za cijeli otok Brač.

Za veće količine mogući su dodatni rabati. Za više informacija molimo da se zainteresirani obrate na sljedeće brojeve: tel.: (021) 635 991 ili mob.: 098 470 261. Detaljnije o cijenama pogledajte u nastavku.


alt


alt


Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića, klasa: 021-05/20-01/40, ur.broj: 2104/02-20-02/01 od 17. lipnja 2020. godine, JUO Općine Bol dana 17. lipnja 2020. godine objavljuje


P O Z I V N I

N A T J E Č A J

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Bol za 2020. godinuI. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA TE UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu sljedećih javnih priznanja:

1. Nagrada Općine Bol za životno djelo

Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svog radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Godišnje se mogu u pravilu, dodijeliti do dvije Nagrade za životno djelo Općine Bol.

2. Grb Općine Bol

Grb Općine Bol je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetne rezultate od interesa za Općinu Bol od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Bol, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol u višegodišnjem razdoblju .

Ova nagrada se dodjeljuje kao kolektivna ili kao pojedinačna.

Godišnje se može dodijeliti najviše dvije kolektivne i jedna pojedinačna nagrada nazvana Grb Općine Bol.

U slučaju da Nagradu Općine Bol dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grb Općine Bol dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

Grb Općine Bol se istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može ponovno dodijeliti tek nakon deset godina.

3. Godišnja nagrada Općine Bol.

Godišnja nagrada Općine Bol javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Godišnja nagrada Općine javno je priznanje koje se dodjeljuje za postignuća koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada dodjeljuje.

Svake se godine može dodijeliti najviše pet Godišnjih nagrada Općine Bol.

Za pojedino područje mogu se u istoj godini dodijeliti najviše dvije Godišnje nagrade.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Bol za životno djelo, Godišnje nagrade Općine Bol te nagrade Grb Općine Bol mogu podnijeti, domaće fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u Općini Bol, Općinski Načelnik, vijećnici, te radna tijela Općine Bol.

Uz javno priznanje Nagradu Općine za životno djelo, Godišnja nagradu Općine Bol i Grb Općine Bol dodjeljuje se i novčana nagrada.
Posebnom Odlukom, Općinsko vijeće će na prijedlog Načelnika odrediti visinu novčane nagrade.

Javno priznanje Općine Bol ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Splitsko-dalmatinske županije i Općine za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javno priznanje Općine može se dodijeliti službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, ali samo za dostignuća i doprinos koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

Godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkoj osobi za života.

Iznimno, nagrada Općine za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno.


II. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA


Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za koje je javno raspisan natječaj, obavezno sadrži podatke o podnositelju prijedloga, opširnije obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Bol, prosudbu postignutih rezultata kao i vrstu javnog priznanja.

Pismenom prijedlogu prilaže se, ukoliko postoji, odgovarajuća dokumentacija, objavljeni rad, analiza, prikaz, kritika pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.

Prijedlog za javna priznanja za koje je javno raspisan natječaj, moraju se dostaviti u roku određenom u natječaju.

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada Općine za životno djelo, Godišnja nagrada Općine te nagrade Grb Općine Bol, razmatra Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.

Konačni prijedlozi Odbora za dodjelu javnih priznanja, prosljeđuju se Općinskom vijeću radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih priznanja Općine.

Konačni prijedlozi izrađeni su u obliku prijedloga odluke za svako priznanje posebno.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku.

III. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 17. srpnja 2020. godine neposredno u pisarnicu Općine Bol ili preporučenom pošiljkom.


Pročelnik:
Stipe Karmelić


alt


IZVJEŠTAJ O RASPODJELI SREDSTAVA BOŽIĆNOG GRADA

Obavijest o raspodjeli sredstava koje je Inicijativa Božićni grad uprihodila u 2019.g.
Kao što smo i ranije objavile uprihodile smo ukupno 85.000 kn.
Novac smo rasporedile na slijedeći način:
•10.000,00 kn Fabiu Psenneru iz Bola za zdravstvene potrebe
•10.000,00 kn nažalost sada pokojnom Jurju Nižetiću- Đuri iz Selca za zdravstvene potrebe
•10.000,00 kn Draganu Milosavljeviću iz Pučišća za zdravstvene potrebe.
•10.000,00 kn Mireli Trutanić iz Gornjeg Humca za zdravstvene potrebe
•6.380,00 kn Bračkim pupoljcima
•5.000,00 kn Petru Radiću iz Bola za zdravstvene potrebe
•5.000,00 kn Mireli Miljković iz Bola za zdravstvene potrebe
•1.277,00 kn za zaštitne maske (200 kom) koje su se dijelile mještanima Bola u doba pandemije COVID-19 na našem otoku.

Uzevši u obzir situaciju u cijeloj zemlji odlučile smo ovu godinu ne ulagati u opremu, a s ostatkom uprihođenog iznosa (27.343,00 kn) prioritet nam je pomoći potrebite. Ako nešto novca ostane rado bi ga iskoristile za organizaciju Božićnog grada 2020.g., budući je financijska potpora iz dosadašnjih izvora ovu godinu neizvjesna.

U ime Inicijative Božićni grad
Ivana Okmažićalt


alt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt