Obavijesti i oglasi

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 3/2021) načelnik Općine Bol dana 06. svibnja 2021. godine donio je


O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2020/2021


Članak 1.
Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2020/2021 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:
* Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
1.Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
2.Ana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
3.Sara Marinković, David cesta 3, Bol
4.Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol
5.Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
6.Pia Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
7.Marina Lalić, Stara cesta 4, Bol
8.Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol
9.Piera Marinković, Gospe od sniga 2, Bol
10.Nikolina Teskera, David-cesta 12, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
1.Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
2.Estera Mihaela Peruzović, Rudina 26, Bol
3.Rafaela Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
4.Ivo Trutanić, Mirka Vrsalovića 26, Bol
5.Tina Marić, Domovinskog rata 68, Bol
6.Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
7.Marin Buljan, Blato 26, Bol
8.Paola Petek, Loža 7, Bol
9.Antonia Katić, Hrvatskog preporoda 10, Bol
10.Frane Radić, Rudina 16, Bol
11.Maja Petek, Loža 7, Bol
12.Marin Eterović, Gospojica 2, Bol
13.Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
14.Lucija Brešković, Hrvatskog preporoda 1 A, Bol
15.Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
16.Maja Karmelić, Novi put 20 A, Bol
17.Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
18.Melani Kitić, Blato 24, Bol
19.Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
20.Nora Bago, Loža 5, Bol
21.Doris Šćepanović, Uz Šilovac 3, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
1 Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
2.Ante Kraljević, Blato 9A, Bol
3.Lovre Eterović, Frane Radića 5, Bol
4 Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
5.Kate Pavišić, Petra Hektorovića 3, Bol
6.Lorena Lalić, Stara cesta 4, Bol
7.Sara Žaknić, Zadarska 10, Bol
8.Ana Pina Marinković, David-cesta 26 A, Bol
9.Josip Šimić, Ivana Mažuranića 6, Bol
10.Dora Tomić, Loža 4, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
1.Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol
2.Nicol Lovrić, Rudina 24 A, Bol
3.Mirko Pratljačić, Blato 20, Bol


Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine Bol.

Klasa: 602-01/22-01/72
Ur. broj: 2104/02-21-02/03
Bol, 06. svibnja 2021. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:
Tihomir Marinković


alt


alt


alt


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2020) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2021) načelnik Općine Bol je dana 08. travnja 2021. godine raspisao


OGLAS

ZA ZAPRIMANJE MOLBI

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 2/20, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:
- kopiju domovnice i osobne iskaznice,
- kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,
- potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,
- prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

- uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,
- uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti,
- rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,
- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi,
- odgovarajuću geodetsku podlogu s ucrtanom trasom postojeće infrastrukture (samo za zimske vrtove),
- idejno rješenje uređenja terase i/ili zimskog vrta i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

4. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, Ministarstvu financija ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.


Klasa: 021-01/21-01/59
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 08. travnja 2021. godine

Načelnik:
Tihomir Marinković


NAPOMENA:

U turističkoj sezoni 2021. godine, zbog restriktivnih uvjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u svezi sa pandemijom Covid 19, omogućit će se proširenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (štekata), ali samo tamo gdje to omogućuju tehnički uvjeti, da stolovi i stolice ne smetaju prometu vozila i pješaka i da ne ometaju rad drugih poslovnih prostora.
Ovo proširenje štekata neće utjecati na cijenu najma javne površine.
Ova mogućnost proširenja štekata vrijedi samo za 2021. godinu ili do ukidanja restriktivnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


______________________________________________________________________________


I Z J A V AKojom,

______________________________________________________
Tvrtka

______________________________________________________
Ime i prezime

______________________________________________________
Adresa

______________________________________________________

OIB

potvrđuje da:

* podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,

* podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi.
_________________________


alt


Na temelju članka 28. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2021) Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 22. ožujka 2021. godine raspisao


O G L A S

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA
ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU


1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene od članka 11. do članka 14. Godišnjeg plana.
2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br.1/2021) je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.
3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev, uz koji je potrebno priložiti:
- Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
- Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
- Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
- Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
- Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
- Potvrdu upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat, o nepostojanju dugovanja.
- Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanu duga.
- Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
- Izjava kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.
Zahtjev za koncesijsko odobrenje se dostavlja na propisanom obrascu, zajedno sa 70,00 kn državnih biljega, zajedno sa svim gore navedenim ispravama, u zatvorenoj kuverti, sa oznakom „pomorsko dobro 2021; ne otvaraj“.
4. Prilikom rješavanja zahtjeva za koncesijsko odobrenje vijeće će utvrditi:
- je li zaprimljeni zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom.
- je li podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi,
- je li podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne dokaze, potvrde i izjave prema članku 21. ovog Plana.
Ukoliko je zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom, ako je podnositelj zahtjeva podmirio svoje obveze prema općini, prema općinskoj tvrtki i prema Poreznoj upravi i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne isprave, vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja će pristupiti proceduri dodjele koncesijskih odobrenja prema Poslovniku o radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja općine Bol.
5. Ukoliko je podnositelj zahtjeva uredni korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, ako je njegov zahtjev usklađen s godišnjim Planom, ako je uredno podmirio svoje obveze prema općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi i ako je priložio sve potrebne dokaze, potvrde, izjave, onda ima prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja pred drugim podnositeljima zahtjeva za istu mikrolokaciju.
6. Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva, a zahtjev nije predao prošlogodišnji korisnik, onda prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja ima podnositelj koji je prije predao zahtjev.
7. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja neće prihvatiti zahtjev naročito ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj zahtjeva a korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, koristio pomorsko dobro suprotno uvjetima iz Koncesijskog odobrenja i Godišnjeg plana, ako se nije pridržavao odredbi o javnom redu i miru te odredbi o zaštiti od buke, ako se nije pridržavao odredbi o radnom vremenu, ako je namjerno oštetio javno zelenilo na pomorskom dobru, ako je mijenjao građevinske uvjete pomorskog dobra, ako je pomorsko dobro dao u podnajam, te ako je kažnjavan od strane nadležnih državnih inspekcija i službi.
8. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:
Godišnji iznos naknade korisnik je obvezan
- Prvi obrok u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100 % -tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50 % - tnom iznosu.
- Drugi obrok najkasnije do 15. srpnja 2021. godine i to 50 % - tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.
Nakon plaćanja prvog obroka korisnik pomorskog dobra je dužan općinskoj upravi dostaviti dokaz o uplati i ovjerenu zadužnicu na iznos drugog obroka. Općinska uprava je dužna nakon zaprimanja navedene dokumentacije izdati koncesijsko odobrenje za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru za 2021. godinu.
Ukoliko se prvi obrok naknade ne plati u gore određenom roku, vijeće za davanje koncesijskih odobrenja će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje.
Nakon uplate drugog obroka općinska uprava je dužna izdavatelju vratiti zadužnicu.

Klasa: 342-01/21-01/4
Ur.broj: 2104/21-01/01
Bol, 22. ožujka 2021. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelićalt


alt


alt


alt

alt


alt

altREPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa: 021-05/20-01/ 59
Ur.broj: 2104/20-02/1
Bol, 15. srpnja 2020. godine


Predmet: Upute za sakupljanje komunalnog otpada


Dana 14. srpnja 2020. godine u uredu općine Bol je održan sastanak rukovodstva tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca, koji je koncesionar sakupljanja i odvoženja otpada sa područja općine Bol i čelnika općine Bol.
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanog komunalnog (kućnog) otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog i krupnog otpada sa područja općine Bol.
Na području općine Bol je koncesionar sakupljanja otpada do danas podijelio ukupno oko tisuću i dvjesta čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere.
Domaćinstva koja još nisu zadužili čipiranu kantu moraju otići na reciklažno dvorište gdje svakog radnog dana od 07.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00 sati mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.
Za preuzimanje magnetne kartice za odlaganje otpada u poluukopane kontejnere se treba obratiti koncesionaru na telefon (021) 647-242.
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sistem sakupljanja kućnog otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnog otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice.
Ovaj sustav sakupljanja otpada se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.
Prvih dana od uvođenja ovog sustava djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o. su svakog jutra sakupljali četiri do pet kamiona kućnog otpada odloženog pored poluukopanih kontejnera i kanti.
Naime, djelatnici tvrtke Micheli-Tomić d.o.o. su dužni sakupiti otpad koji je registriran i naplativ, a to je otpad koji se nalazi u kantama ili u poluukopanim kontejnerima.
Danas se nepravilno odloženog otpada pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona svakog jutra.
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, tj. u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera je nelegalan te podliježe općinskim novčanim kaznama.
Općinska uprava je do danas izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600,00 kn osobama za koje imamo dokaze da su nepravilno odlagali otpad.
Ova kazna se može naplatiti maksimalno do 2.000,00 kn i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu.
Sa obveznim prekršajnim nalozima će se nastaviti dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.
Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnog otpada.
Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice sa otpadom odlažu na javnu površinu nakon 09.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 05.00 do 09.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner.
Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnog komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada se posebno ne naplaćuje.
Na taj način će se smanjiti količine miješanog komunalnog (kućnog) otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje.
Biorazgradivi komunalni otpad (granje, trava, lišće, cvijeće…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Odlaganje ovog otpada se posebno naplaćuje i to 6,78 kn za jednu kantu od 120 litara otpada.
Krupni otpad (elektronički aparati, dijelovi namještaja, stalaže…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Ovaj otpad se odlaže bez naknade.
Poštujući gore navedene upute Bol će biti uredan i čist na ponos svojih stanovnika i na radost naših turista.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković


altalt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

PON - PET. 7-11 i 16-19 sati

SUB. 7 - 11

NEDJELJOM ZATVORENO


alt