Obavijesti i oglasi

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 27. listopada 2020. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 27. listopada 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

J A V N I

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora


I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 12 m2.

II. NAMJENA:
1. Obvezna djelatnost- djelatnost turističke agencije,
2. Sporedna djelatnost - prodaja suvenira.

III. ROK ZAKUPA: od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE:
35.000,00 kuna za cijeli poslovni prostor kioska bez obzira na duljinu vremena korištenja kioska.
Uz navedeni iznos zakupnik je dužan platiti naknadu za koncesijsko odobrenje koje prema sadašnjim cijenama iznosi 600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna godišnje za predmetni kiosk.

V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 16. studenog 2020. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

VI. NAPOMENA: Za potrebe komunalnog poduzeća Grabov rat (odjel praćenja prometa) u kiosku ostaje prostor za video rekorder.
Za potrebe Turističke zajednice odvaja se prostor unutar objekta, za postavljanje info- panoa veličine TV prijamnika dijagonale 80 cm, koji se postavlja uz staklo, na zapadnoj strani kioska, donji rub TV ekrana u visini cca 140 cm.

VII. NAČIN PLAĆANJA: Jamčevina u iznosu od 10.000,00 kuna se obračunava za zakup poslovnog prostora. Izabrani ponuditelj je dužan preostali iznos zakupnine platiti do 1. rujna 2021. godine.
Koncesijsku naknadu je dužan platiti u roku od 8 dana od dana dostave računa za koncesijsku naknadu.

VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:
- ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,

3. Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)

4. Iznos zakupnine koji se nudi,

5. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol o nepostojanju dugovanja,

6. Potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),

7. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. HR6323600001802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora, poziv na broj: HR 68 9016 + OIB.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.
Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

8. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.
Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARATI".

Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 16. studenog 2020. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen (u kiosk je instalirana struja, voda, telefonska linija, Internet), a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

OPĆINA BOL
PROČELNIK:
STIPE KARMELIĆ


alt


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa: 021-05/20-01/ 59
Ur.broj: 2104/20-02/1
Bol, 15. srpnja 2020. godine


Predmet: Upute za sakupljanje komunalnog otpada


Dana 14. srpnja 2020. godine u uredu općine Bol je održan sastanak rukovodstva tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca, koji je koncesionar sakupljanja i odvoženja otpada sa područja općine Bol i čelnika općine Bol.
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanog komunalnog (kućnog) otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog i krupnog otpada sa područja općine Bol.
Na području općine Bol je koncesionar sakupljanja otpada do danas podijelio ukupno oko tisuću i dvjesta čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere.
Domaćinstva koja još nisu zadužili čipiranu kantu moraju otići na reciklažno dvorište gdje svakog radnog dana od 07.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00 sati mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.
Za preuzimanje magnetne kartice za odlaganje otpada u poluukopane kontejnere se treba obratiti koncesionaru na telefon (021) 647-242.
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sistem sakupljanja kućnog otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnog otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice.
Ovaj sustav sakupljanja otpada se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.
Prvih dana od uvođenja ovog sustava djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o. su svakog jutra sakupljali četiri do pet kamiona kućnog otpada odloženog pored poluukopanih kontejnera i kanti.
Naime, djelatnici tvrtke Micheli-Tomić d.o.o. su dužni sakupiti otpad koji je registriran i naplativ, a to je otpad koji se nalazi u kantama ili u poluukopanim kontejnerima.
Danas se nepravilno odloženog otpada pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona svakog jutra.
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, tj. u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera je nelegalan te podliježe općinskim novčanim kaznama.
Općinska uprava je do danas izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600,00 kn osobama za koje imamo dokaze da su nepravilno odlagali otpad.
Ova kazna se može naplatiti maksimalno do 2.000,00 kn i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu.
Sa obveznim prekršajnim nalozima će se nastaviti dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.
Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnog otpada.
Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice sa otpadom odlažu na javnu površinu nakon 09.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 05.00 do 09.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner.
Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnog komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada se posebno ne naplaćuje.
Na taj način će se smanjiti količine miješanog komunalnog (kućnog) otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje.
Biorazgradivi komunalni otpad (granje, trava, lišće, cvijeće…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Odlaganje ovog otpada se posebno naplaćuje i to 6,78 kn za jednu kantu od 120 litara otpada.
Krupni otpad (elektronički aparati, dijelovi namještaja, stalaže…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Ovaj otpad se odlaže bez naknade.
Poštujući gore navedene upute Bol će biti uredan i čist na ponos svojih stanovnika i na radost naših turista.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković


alt


alt


SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU I PROSTORA

Grupa Boljana u suradnji s tvrtkom K.E.M. d.o.o. pokrenuli su inicijativu nabave i prodaje Alcosan dezinfekcijskih sredstava za sve otočane kojima je to potrebno za poslovnu i vlastitu upotrebu. Dostupni su proizvodi manjih (0,2l/0,5l/1l) i većih pakiranja (5l/10l) za dezinfekciju ruku i prostora (raznih površina poput kuhinja, kupaonica, podova, a siguran je i za dezinfekciju dječjih igračaka, mobitela i ostale opreme). Dezinfekcijska sredstva su provjerene kvalitete, spremna za upotrebu bez pripreme i odobrena od straneMinistarstva zdravstvai trenutnog ministra zdravstva Vilija Beroša koji je potpisnik da je proizvod siguran za upotrebu u javnom zdravstvu i domaćinstvima. Uz proizvod, a kao garanciju kvalitete, zainteresirani imaju mogućnost dobiti i sigurnosno-tehnički list i rješenje Ministarstva zdravstva.Sredstva su na alkoholnoj bazi te njegov udio iznosi minimalno 70%.Primaju narudžbe fizičkih osoba (iznajmljivača apartmana i za vlastite potrebe) te velikih i malih poslovnih subjekata (ugostiteljskih objekata, obrta, salona itd.), a moguća je dostava do vaših vrata. Narudžbe i dostave moguće su za cijeli otok Brač.

Za veće količine mogući su dodatni rabati. Za više informacija molimo da se zainteresirani obrate na sljedeće brojeve: tel.: (021) 635 991 ili mob.: 098 470 261. Detaljnije o cijenama pogledajte u nastavku.


alt


alt


alt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt