Obavijesti i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu
Klasa: 363-01/21-01/13
Urbroj: 2104/02-21-02/03
Bol, 03. ožujka 2021. godine

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

– REFERENT – POVJERENIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto REFERENT–POVJERENIK, u sastavu:
1. Matko Baković-predsjednik
2. Elvis Hrgić-član
3. Svjetlana Baković-član
nakon provedenog pisanog testiranja, dana 1. ožujka 2021. godine, utvrdilo je rezultate pisanog testiranja za radno mjesto referent-povjerenik .

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT- POVJERENIK

BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)
1. MARIANA KARMELIĆ 8 bodova
2. MILAN MILJUŠ VITALLI 7 bodova
3. JURO ŽUVIĆ 6,5 bodova
4. VALENTINA ČADONJA PAVLOVIĆ 6 bodova
5. JOSIP OMEROVIĆ 6 bodova
6. ZRINKA HRGA 4,5 boda

Kandidati za radno mjesto referent- povjerenik:
1. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, 21420 Bol,
2. Milan Miljuš Vitalli, Donji Humac 51, Donji Humac,
3. Juro Žuvić, Stara cesta 8, 21420 Bol,
4. Valentina Čadonja Pavlović, Blato 22, 21420 Bol,
5. Josip Omerović, Petra Jakšića 7, 21400 Supetar,

su uspješno položili pisani test, te mogu pristupiti intervjuu i provjeri znanja rada na osobnom računalu koja će se obaviti:
dana 05. ožujka 2021. godine (petak) s početkom u 08,30 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:
Matko BakovićaltN A T J E Č A J

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol


I.
Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od :
• 1.000,00 kuna godišnje za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol.
• 2.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena).
• 3.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek ocjena).
• 4.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek ocjena).
Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.

II.
Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:
a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 27 godina,
- da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida
- da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.

b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:
- đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,
- studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu,
- apsolventi.

III.
Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.


IV.
Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:
- preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,
- prijepis ocjena od akademske godine 2019/2020 i presliku indeksa za studente viših godina studija,
- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu 2020/2021,
- potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,
- preslika domovnice podnositelja prijave,

- broj tekućeg računa.


V.
Rok za podnošenje prijava je do utorka 06. travnja 2021. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom 06. travnja 2021. godine (utorak).

VI.
Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :

• 1.000,00 kuna za srednjoškolce koji se školuju izvan Općine Bol za odličan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) za školsku godinu 2020/2021. godinu.

• 1.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) u 2021. godini.

• 2.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (magistar) u 2021. godini.

• 10.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti u 2021. godini.

VII.
Potrebna dokumentacija uz prijavu za dodjelu novčane nagrade:

Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

VIII.
Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.Bol, dana 02. ožujka 2021. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelić

alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Klasa: 021-01/21-01/14
Ur. broj: 2104/21-02/02
Bol, 25. veljače 2021. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je dana 25. veljače 2020. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol javno otvorio ponude prispjele na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bol.

Predmet javnog natječaja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bol.
Dio čestice zemlje broj 1675, Z.U. 1359, k.o. Bol, i to dijela koji je u naravi zasađen sa cca 120 komada maslina.

Javni natječaj je javno objavljen na službenim internet stranicama Općine Bol i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 11. veljače 2021. godine, te je bio otvoren 15 dana.

Otvaranju ponuda nazočni su ovlašteni predstavnici ponuditelja:
- Jasmin Marinković - OPG Jasmin Marinković
- Andrija Vlastelica- predstavnik Braniteljske zadruge Podbarje

Pristigla su ukupno tri ponude i to:
1.OPG Vojmir Cvitanić, Ul. Domovinskog rata 30, 21420 Bol
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana 23. veljače 2021. godine u 8.34 sati

OPG Vojmir Cvitanić je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 5.101,00 kn godišnje.

2.OPG Jasmin Marinković, Nadsela 17, 21425 Selca
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana dana 25. veljače 2021. godine u 10.50 sati

OPG Jasmin Marinković je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 5.010,50 kn godišnje.

3.Braniteljska zadruga Podbarje, Put Podkaštilje 20, 21420 Bol
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana dana 25. veljače 2021. godine u 10.53 sati

Braniteljska zadruga Podbarje je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 5.522,00 kn godišnje.

Načelnik je utvrdio da zaprimljene ponude sadržavaju svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Nazočni ponuditelji su izvršili uvid u natječajnu dokumentaciju protukandidata.
Primjedbi ponuditelja nije bilo.

Javno otvaranje ponuda završilo u 11.20 sati.

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Načelnik:
Tihomir Marinkovićalt


INTEGRALNO UPRAVLJANJE

KVALITETOM U DESTINACIJI BRAČ

Turistička zajednicaGrada Supetra i Turistička zajednica Općine Bol u suradnji s tvrtkom Feel IQM d.o.o. započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom.
Projektom IQM Destination BRAČ potiče se kvaliteta na području cijelog otoka Brača, integriranje lokalnih proizvoda u turizam, razvoj destinacijskih proizvoda, povezivanjesubjekata u cilju ukupnog zadovoljstva turizmom od strane gostiju i stanovnika destinacije.
IQM Destination BRAČkonceptom provodi se monitoring, postavljaju mjerljivi ciljevi, savjetuje se dionike u destinaciji kako unaprijediti cjelovitu destinacijsku kvalitetu, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. Temeljem navedenog, predlaže se izrada destinacijske knjigestandarda IQM Destination BRAČ, naime, odgovornim turizmom i održivim turizmom promiču se temeljne vrijednosti destinacije, a poseban je naglasak na kvaliteti života stanovnika u turističkoj destinaciji.

U projekt IQM Destination BRAČ mogu se uključiti svi koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, kampovi, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, te individualni savjeti o marketinškim aktivnostima u cilju poticanja izvrsnosti i umreženosti.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području Grada Supetra i Općine Bol da se prijave na sudjelovanje u projektu.
Sudjelovanje u projektu se ne naplaćuje dionicima projekta. Prijave se primaju na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 15.03.2021.godine.

Molimo Vas u prijavi navedite sljedeće podatke:

1. Ime i prezime osobe koja prijavljuje
2. Naziv tvrtke/subjekta
3. Djelatnost kojom se bavite
4. Adresa na kojoj se objekt nalazi
5. Kontakt e-mail
6. Kontakt telefon
7. Web adresa ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža TripAdvisor, Booking, AirBnB, ostalo.
8. Naziv na društvenim mrežama ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža Facebook, Instagram, Youtube.

Slanjem prijave za sudjelovanje u projektu pristajete da se Vaši podaci koriste u svrhu promocije, umrežavanja i unapređenja kvalitete usluge u destinaciji, a ukoliko više ne želite primati informacije, molimo Vas da nas obavijestite na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo tijekom provođenja projekta. Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete dobiti slanjem upita voditeljima projekta na gore navedenu e-mail adresu. Sudionici u svakom trenutku mogu povući ovu privolu u kojem slučaju se voditelji projekta dužni izbrisati sve prikupljene osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, nacionalnom zakonodavstvu te internim pravilnicima o zaštiti osobnih podataka.

altalt


alt


alt

alt


alt

altREPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa: 021-05/20-01/ 59
Ur.broj: 2104/20-02/1
Bol, 15. srpnja 2020. godine


Predmet: Upute za sakupljanje komunalnog otpada


Dana 14. srpnja 2020. godine u uredu općine Bol je održan sastanak rukovodstva tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca, koji je koncesionar sakupljanja i odvoženja otpada sa područja općine Bol i čelnika općine Bol.
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanog komunalnog (kućnog) otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog i krupnog otpada sa područja općine Bol.
Na području općine Bol je koncesionar sakupljanja otpada do danas podijelio ukupno oko tisuću i dvjesta čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere.
Domaćinstva koja još nisu zadužili čipiranu kantu moraju otići na reciklažno dvorište gdje svakog radnog dana od 07.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00 sati mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.
Za preuzimanje magnetne kartice za odlaganje otpada u poluukopane kontejnere se treba obratiti koncesionaru na telefon (021) 647-242.
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sistem sakupljanja kućnog otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnog otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice.
Ovaj sustav sakupljanja otpada se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.
Prvih dana od uvođenja ovog sustava djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o. su svakog jutra sakupljali četiri do pet kamiona kućnog otpada odloženog pored poluukopanih kontejnera i kanti.
Naime, djelatnici tvrtke Micheli-Tomić d.o.o. su dužni sakupiti otpad koji je registriran i naplativ, a to je otpad koji se nalazi u kantama ili u poluukopanim kontejnerima.
Danas se nepravilno odloženog otpada pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona svakog jutra.
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, tj. u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera je nelegalan te podliježe općinskim novčanim kaznama.
Općinska uprava je do danas izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600,00 kn osobama za koje imamo dokaze da su nepravilno odlagali otpad.
Ova kazna se može naplatiti maksimalno do 2.000,00 kn i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu.
Sa obveznim prekršajnim nalozima će se nastaviti dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.
Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnog otpada.
Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice sa otpadom odlažu na javnu površinu nakon 09.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 05.00 do 09.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner.
Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnog komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada se posebno ne naplaćuje.
Na taj način će se smanjiti količine miješanog komunalnog (kućnog) otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje.
Biorazgradivi komunalni otpad (granje, trava, lišće, cvijeće…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Odlaganje ovog otpada se posebno naplaćuje i to 6,78 kn za jednu kantu od 120 litara otpada.
Krupni otpad (elektronički aparati, dijelovi namještaja, stalaže…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Ovaj otpad se odlaže bez naknade.
Poštujući gore navedene upute Bol će biti uredan i čist na ponos svojih stanovnika i na radost naših turista.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković


alt


alt


SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU I PROSTORA

Grupa Boljana u suradnji s tvrtkom K.E.M. d.o.o. pokrenuli su inicijativu nabave i prodaje Alcosan dezinfekcijskih sredstava za sve otočane kojima je to potrebno za poslovnu i vlastitu upotrebu. Dostupni su proizvodi manjih (0,2l/0,5l/1l) i većih pakiranja (5l/10l) za dezinfekciju ruku i prostora (raznih površina poput kuhinja, kupaonica, podova, a siguran je i za dezinfekciju dječjih igračaka, mobitela i ostale opreme). Dezinfekcijska sredstva su provjerene kvalitete, spremna za upotrebu bez pripreme i odobrena od straneMinistarstva zdravstvai trenutnog ministra zdravstva Vilija Beroša koji je potpisnik da je proizvod siguran za upotrebu u javnom zdravstvu i domaćinstvima. Uz proizvod, a kao garanciju kvalitete, zainteresirani imaju mogućnost dobiti i sigurnosno-tehnički list i rješenje Ministarstva zdravstva.Sredstva su na alkoholnoj bazi te njegov udio iznosi minimalno 70%.Primaju narudžbe fizičkih osoba (iznajmljivača apartmana i za vlastite potrebe) te velikih i malih poslovnih subjekata (ugostiteljskih objekata, obrta, salona itd.), a moguća je dostava do vaših vrata. Narudžbe i dostave moguće su za cijeli otok Brač.

Za veće količine mogući su dodatni rabati. Za više informacija molimo da se zainteresirani obrate na sljedeće brojeve: tel.: (021) 635 991 ili mob.: 098 470 261. Detaljnije o cijenama pogledajte u nastavku.


alt


alt


alt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt