Obavijesti i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 400-01/19-01/67
Ur.broj: 2104/02-19-02/01
Bol, 20. rujna 2019. godine

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

I TEHNIČKOJ KULTURI


1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2020. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do ponedjeljka 21. listopada 2019. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2020. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:
Program javnih potreba u kulturi,
Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.
Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2020. godinu.


PROČELNIK:
STIPE KARMELIĆ


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt